1. ازن باکتري هاي بسياري را چه گرم مثبت و چه گرم منفي نابود مي کند، ازن بر روي تخم باکتري ها نيز موثر است. عموما باکتري هاي گرم منفي در مقايسه با باکتري هاي گرم مثبت نسبت به ازن حسّاسيت بيشتري نشان مي دهند. از بين بردن تخم باکتري ها از خود باکتري ها مشکل تر است.  تخم باکتري ها حتي در شرايط بسيار نامناسب محيطي نيز قادر به ادامه حيات هستند.
    نقش ازن در واکنش استرليزه
    مهمترين مکانيسم عمل ازن در فرايند استرليزه کردن از بين بردن مولکولهاي زنده غشاء سلولي باکتري ها با ديواره آن، پروتئين ها، فسفو ليپيدها و اسيدهاي چرب اشباع نشده يافت مي شود توسط اکسيد کردن انجام مي شود. ازن به سختي در آب حل مي شود در حاليکه براحتي محلول در چربي مي باشد. به همين علت از کار انداختن باکتري ها توسط ازن عمدتا از طريق ترکيب آن با چربي ها و پروتئين ها مي باشد. در برخي موارد تخريب DNA نيز مي تواند صورت پذيرد.
    در يک سري تصاوير ثبت شده توسط ميکروسکوپ الکتروني مي توان مرگ باکتري Bacillus subtilis را مشاهده نمود. پس از اضافه کردن ازن، باکتري تقريبا بلافاصله از کار مي افتد. ابتدا صدمات وارده بر روي غشاء و ديواره باکتري ملاحظه مي شود که سرانجام متلاشي شده و منجر به مرگ باکتري مي گردد.
    Bacillus subtilis يک باکتري گرم منفي مي باشد. ديواره خارجي سلول آن بر خلاف ديواره داخلي آن فاقد چربي است. اين باکتري توسط تقسيم سلولي ازدياد پيدا مي کند. اندازه اين باکتري پس از بلوغ کامل حدود 1.5 ميکرون بوده قابليت تخم گذاري نيز دارد.