1.  تکنولوژي برگرفته از دل طبيعت

    يکي ازفرايند طبيعي چرخه حيات لايه ازن مي باشد که همگان در مورد فوايد ان اشنايي دارند، اکسيژن فعال ، O3 همان هواي مطبوع و پاکيزه اي است که بعد از بارندگي وهنگام  رعد وبرق به مشام مي رسد و کاملا بي رنگ مي باشد و به وسيله ي اشعه ي نورخورشيد و يا با تخليه بار الکتريکي درهنگام رعد وبرق به وجود مي ايد. گازاکسيژن فعال همان مولکولي است که اصطلاحا آن را(ازن)اتلاق ميکنند. اکسيژن مولکولي است پايدار که خودبخود تجزيه نمي گردد اما چنانچه در مجاورت انرژي قرار گيرد شکسته و به دو اتم اکسيژن تقسيم مي گردد که همان گاز اکسيژن فعال يا نوزاد اکسيژن مي باشد و چون اتم اکسيژن به تنهايي در طبيعت هويت و تعريفي ندارد سريعاً با آلودگي هاي اطراف خود پيوند نموده و آنها را اکسيد و از بين مي برد و در مجاورت عملکرد پالايش و ضدعفوني قوي، اتم هاي اکسيژن با يکديگر نيز پيوند نموده و مجدداً به اکسيژن تبديل مي شوند.
    از خصوصيات اکسيژن فعال مي توان به از بين بردن ميکروارگانيسمهايي مانند ويروس ها، قارچ ها، مخمر ها، اسپورها وهاگ ها  منتشر شده در اب و هوا اشاره کرد .