1.  کاربرد اکسيژن فعال براي اکواريوم ها و صنايع شيلات


  اکواريوماز کاربردهاي اکسيژن فعال در اکواريوم وصنايع شيلات مي توان به  حذف کامل گاز آمونياک ،  کاهش نيترات آب ،  قابليت درمان ماهي ،

  جلوگيري ازاسترس درماهي  ،کريستالي نمودن آب  ،  حذف رنگ زرد و بوي نامطبوع ، افزايش رشد و تکثيرماهي  ، افزايش اکسيژن آب اشاره کرد  .

  موارد استفاده ازن در صنعت شيلات
  در اين سيستم عمل ضدعفوني به صورت پيوسته درون استخرها انجام مي پذيرد و برخلاف ساير مواد ضدعفوني کننده معمول مانند آهک زنده ، فرمالين يا سود سوزآور نيازي به تخليه استخر نمي باشد. ضد عفوني با ازن به صورت پيوسته در حين وجود آبزيان داخل استخر و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي محيط کاهش مي يابد.
  در پژوهش‌هاي به عمل آمده به اثبات رسيده است. اين ماده ميکرب‌ها را از طريق اکسايش و نابودي ديواره‌ي سلولي آن ها نابود مي‌کند. نابودي ميکروارگانيسم هاي بيماري‌زا نظير اسپور باکتري‌ها ، کيست‌ها و ويروس‌ها بدون نياز به زمان طولاني از امتيازهاي ازن است.

  موارد استفاده ازن در صنعت شيلات
  در اين سيستم عمل ضدعفوني به صورت پيوسته درون استخرها انجام مي پذيرد و برخلاف ساير مواد ضدعفوني کننده معمول مانند آهک زنده ، فرمالين يا سود سوزآور نيازي به تخليه استخر نمي باشد. ضد عفوني با ازن به صورت پيوسته در حين وجود آبزيان داخل استخر و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي محيط کاهش مي يابد.
  جلوگيري وحذف بيماري‌هاي آبزيان:
  اين ماده باعث گندزدايي و اکسايش آلاينده‌هاي موجود در آب مي‌شود . ازن باعث نابودي انواع آلودگي هاي ميکروبي از جمله باکتريها، ويروسها و حتي قارچها، انگلها و تخم انگلها و پروتوزوآ مي‌شود. اين عمل باعث کنترل بيماريها شده و اهميت فراواني در استخرهاي پرورش ماهي دارد، زيرا سبب جلوگيري از انتقال بيماري به مزرعه مي گردد. اين ماده در مقابله با استرپتوکوکوس‌هاي موجود در محيط پرورش اثر بسيار خوبي دارد .همچنين استفاده ازازن موجب افزايش رشد ماهي و کاهش استفاده از داروها و آنتي‌بيوتيک ها در آبزي‌پروري مي‌شود براي دست يابي به بالاترين حد بازماندگي در مراکز تکثير آبزيان آب ورودي بايد تميز و عاري از ميکروارگانيسم ها و ديگر آلودگي‌ها باشد. ازن باعث افزايش درصد بازماندگي و حذف مواد شيميايي براي آماده‌سازي آب مي‌شود . ازن همچنين مي‌تواند مقدار اکسيژن حل شده در آب را افزايش دهد و در مقايسه با کلر که براي حيات ماهي مشکل‌آفرين است مخاطره‌يي را در بر ندارد .در پرورش ميگو ازن باعث حذف ويبريوها – که عامل بيماري در پرورش ميگو هستند مي‌شود . آب ازن زده شده‌ي دريا سبب سالم ماندن ميگوي پرورشي مي‌شود .در تحقيقي که توسط بولاک و همکاران انجام شد نتايج حاکي از آن است که استفاده از ازن موجب بهبود کيفيت آب ، کارايي بهتر فيلترها ، کاهش بيماري آبششي ماهي ، کاهش مرگ و مير و کم کردن نيازهاي شيميايي براي کنترل BOD در سامانه‌ي مدار بسته‌ي پرورش قزل‌آلا شده است .
  کاربرد ازن در پرورش آبزيان
  ازن دو کاربرد مهم تصفيه کنندگي و بهبود کيفيت آب را در پرورش آبزيان دارد. ازن به منظور غيرفعال سازي عوامل بيماري زا براي ماهي، اکسيد کردن پسماند ارگانيک( شامل رنگ) و نيتريت، به آب هاي سيستم پرورش ماهي افزوده ميشود.
  از طرف ديگر به اين دليل که اتمهاي ناپايدار ازون ميل ترکيب با ساير مواد و اکسيد نمودن انها را دارند با استفاده از اين فرايند يکي از مشگلات اصلي اکواريومها ،خصوصا اکواريومهاي ابشور که وجود ترکيبات نيتروزن مانند امونيوم و امونياک و نيتريت و نيترات حاصل از تجزيه مواد عالي ميباشد و همچنين ترکيباتي مانند فسفات و سيليکات وغيره را مرتفع مينمايند تمام موارد فوق در رابطه با ساير اکو سيستمهاي ابي و خاکي نظير تراريومها و ويواريومها نيز صادق خواهد بود و يکي از مشگلات اساسي اين سيستمها که بوي بد ناشي از امونياک و ترکيبات ان که ناشي از تجزيه ضايعات حيوانات ميباشد را به صورت کامل مرتفع مينمايد و در اکو سيستمهايي که از دستگاه ازونايزر استفاده شده است به هيچ وجه بوي بد متعارف اينگونه سيستمها به استشمام نخواهد رسيد پس به صورت خلاصه دستگاه ازونايزر باعث سلامت موجودات، رفع بوي بد محل نگهداري ابزيان و دوزيستان و خزندگان و غيره ،شفاف و کريستالي شدن اب اکواريومها،رفع ترکيبات سمي مانند امونياک و ترکيبات نيتروژن دار ،رفع استرس در ابزيان و حيوانات،کمک به تکثير و زاد اوري حيوانات و ابزيان، نابود سازي کليه عوامل بيماريزا مانند ميکروبها و ويروسها و باکتريها و بسياري ديگر از موارد مفيد ميگردد