1.  اولين بار توسط Dr.Edward Lynch در سال 1980 انجام گرفت  براي درمان و پيشگيري از انواع پوسيدگي هاي دنداني سفيد كردن دندان ها  روت كانال تراپي RCT  در درمان انواع بيماري هاي لثه  كاهش حساسيت دندان و لثه  ضدعفوني كردن مواد ايمپلنت در درمان پوسيدگي ها دندان مورد نظر را بمدت 10 ثانيه در معرض اوزون قرار ميدهند، O3 ازطريق بافت پوسيده نفوذ كرده و بعلت خاصيت آنتي ميكروبيال هرگونه پوسيدگي را ازبين ميبرد.