1. عامل اصلي برنزه شدن پوست، اشعه ي ماوراي بنفش خورشيد (UV)است كه به 3 جزء UVA، UVB و UVC تقسيم ميشود. اين اشعه با وجود فايدههايي مثل توليد ويتامينD در بدن مي تواند بسيار مضر باشد. سولاريوم دستگاهي است كه ماوراي بنفش UVB5%وUVA5% توسط لامپ هاي فلورسنت مخصوص كه نوري شبيه نوريآفتاب تابانده مي شود تا پوست برنزه شود . با آنكه ادعا مي كنند دستگاههاي سولاريوم كم خطرتر از تابش مستقيم آفتاب است،ولي از اشعه ي ماوراي بنفش استفاده مي شود. به خاطر مضر بودن اين اشعه و استفاده ي بي رويه ي بعضي افراد از آن، سازمان بهداشت جهاني قوانيني براي كنترل اين پديده تعريف كرده و به چند گروه درباره ي برنزه كردن پوستشان هشدار داده است : - يكي افرادي كه داراي پوست شماره ي 1و 2 هستند، يعني كساني كه معمولا موهاي بور و چشمهاي روشن دارند و اشعه ي ماوراي بنفش، به پوست آنها بيشتر از بقيه آسيب مي رساند. - دومين گروه، افراد زير 18 سال هستند كه نبايد از دستگاههاي سولاريوم استفاده كنند يا حمام آفتاب بگيرند. زيرا خطر سرطان پوست درسنين بالاتر در آنان بسيار بالاترميرود .