1. يك قسمت از اشعه ي UV مي تواند سرطان پوست ايجاد كند. UVB كه بين 290 تا 320 نانومتر طول موج دارد، در صورت تماس مكرر با پوست اين تأثير را مي گذارد. UVA هم كه طول موجش بين 320 تا 400 نانومتر است، خاصيت انعطاف پذيري پوست را از بين مي برد و باعث پيري پوست مي شود. UVA، سريع تر باعث تغيير رنگ پوست مي شود، به طوري كه در عرض يكي دو ساعت تماس با آن، رنگدانههاي پوست زياد مي شود و قهوهاي شدن اوليه ي پوست، ناشي از همين اثر است. اما تأثير UVB ديرتر مشخص مي شود، اگر ميزان اشعه زياد باشد، UVB هم رنگدانه هاي پوست را با دو سه روز تأخير تحريك مي كند. تأثير اين اشعه و دوامش هم بيشتر است و از همين مكانيزم است كه در سالنهاي سولاريوم براي تحريك رنگدانههاي پوست استفاده مي شود.