1. نابود کننده ويروس آنفلوانزا
    آنفولانزاي خوکي با سرعتي سرسام آور تمام کره خاکي را درمي نوردد و هر روز قرباني مي گيرد. اين ويروس در محيط بسته از طريق هوا و يا از طريق ميوه، سبزيجات که توسط دست هاي آلوده مورد تماس واقع شده باشند انتشار مي يابد.
    سيستم اکسيژن فعال (ازن o3) يکي از قويترين سيستم هاي ضدعفوني کننده در جهان است که بر روي تمام آلودگي ها موثر است، اين سيستم نه تنها ويروس آنفولانزا را از بين مي برد بلکه تمام ويروس ها، قارچ ها و باکتري هاي قوي را نابود مي کند و کليه آلودگي هاي ميکروارگانسيمي و شيميايي را از بين مي برد.
    امروزه با توجه به شيوع روزافزون آلودگي هاي مقاوم و متفاوت در جهان از جمله آنفولانزاي نوع A، سيستم توليد گازاکسيژن فعال (ازن) قادر است به سهولت نسبت به ضدعفوني و استريل محيط هاي بهداشتي و در ماني اقدام موثر نمايد و نگراني هاي موجود را به حد قابل توجه اي کاهش دهد.