1. 1. تأثير ازن بر روي ديواره باكتري ها، 51 % بيشتر از كلر و از نظر زماني نيز 3100 برابر سريع تر از كلر عمل مي كند.
  2. ازن قابليت كشتن و از بين بردن ميكروارگانيسم هاي مختلف شامل انواع باكتري ها، قارچ ها، ويروس ها، مخمرها و جلبك ها را داراست . ازن در برابر كيت هاي پروتوزدايي چون ژيارديا و كريپتوسپوريديوم نيز موثر بوده كه كلر فاقد اين خاصيت است.
  3. نيمه عمر ازن در آب، كوتاه و بسته به دما و شرايط  PH  بين 30-17 دقيقه مي باشد ولي اثر اكسيداتيو آن تا 24 ساعت پا برجاست .
  4. ازن خاصيت بوزدايي داشته و خيلي سريع با اكثر بوها واكنش داده و آنها را اكسيد مي كند ولي كلر خود باعث ايجاد بو  و  طعم در آب مي شود.
  5. ازن رنگ و كدورت آب را مي گيرد.
  6. ازن فلزات انتقالي را اكسيد و آنها را به اكسيدهاي كمي محلول تبديل مي كند كه به آساني با فيلتراسيون جدا مي شوند. مثلاً آهن به شكل فروس در آب غير محلول است ، ازن آن را به فريك هيدروكسيد تبديل مي كند كه بسيار نامحلول بوده و به وسيله فيلتراسيون قابل جدا كردن است.
  ساير فلزات حساس به ازن عبارتند از:
   آرسنيك، كادميم، كرم، كبالت، مس، سرب، منگنز، نيكل، روي و ساير يون هاي فلزات سنگين و تركيبات آن ها.
  7. ازن خيلي سريع عواملي چون منگنز، آهن، سولفيد هيدروژن، آمونياك، سيانيد، نيتريت، تانن ها ، هيدروكربن هاي آروماتيك، بنزن، تولوئن، گزيلن، آلاينده هاي ارگانيك، بقاياي سوخت هاي ديزلي در آب، هيدروكربن هاي آليفاتيك، سولفيدها، سولفيت ها، تركيبات نيتروژنه، استون، دي اكسين ها، بوهاي متصاعد شده از سيستم هاي تصفيه فاضلاب، فنل، بقاياي مواد شوينده و آلاينده هاي هوا را اكسيد و به تركيبات كم ضرر و يا بي ضرر تبديل مي كند.