1. 1. طيف اثر بخشي ازن بسيار وسيع و بر روي باكتري، ويروس، قارچ، تك ياخته، جلبك، كپك، مخمر، سخت پوستان، كيست و اسپور ميكروارگانيسم ها مؤثر است.
    2.  قدرت اكسيداسيون و ضدعفوني كردن ازن، 50 بار بيشتر از پرمنگنات پتاسيم است.
    3. نيمه عمر ازن بسيار كوتاه و در دماهاي پايين تأثير و ماندگاري ازن به مراتب بيشتر است؛ لذا ديگر نيازي به گرم كردن اتاق گاز مطابق با روش هاي معمول نيست.
    4. ازن باقي مانده مضري از خود به جاي نمي گذارد و ضمن آنكه هر گونه بوي نامطبوعي را نيز از بين مي برد.  از نظر ايمني پرسنل نيز، مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
    5. با صرف يك هزينه ثابت، ازن در همان محل توليد و مصرف شده؛ لذا مانند كلر نيازي به خريد، حمل و نقل، انبارداري و هيچ گونه ماده مصرفي ندارد.