1. عرق آويشن
  مسکن – ضد سرماخوردگي – مقوي معده – معالج بيماريهاي قارچي پوست – ضد ورم بيني وگلو.
      
  عرق اسطو خودوس
  تقويت کننده اعصاب – معالج برونشيت وزکام – پايين آورنده تب ونيروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بيماريهاي عصبي.

  عرق بيد    
  درمان تب هاي شديد ودردهاي تناسلي – زردي پوست (يرقان) – تصفيه خون.

  عرق بهارنارنج    
  تقويت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقويت قلب.

  عرق بادرنجبويه    
  ضد خستگي هاي روحي – استفراغ هاي دوران بارداري – برونشيت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پيچه.    

  عرق بومادران
  ضد ورم روده ومعده – ضد روماتيسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگي ودرد دوران قاعدگي.

  عرق بيدمشک    
  تقويت کننده فلب – رفع ناراحتيهاي اعصاب – ضد تپش قلب.
      
  عرق پونه
  ضد سياه سرفه وگريپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفوني کننده .

  چهارعرق سرد
  تب بر- خنک – تقويت کننده معده.    

  چهارعرق گرم
  تقويت کننده معده – مفيد براي هضم غذا – رفع ناراحتي هاي روده .
      
  عرق چهل گياه    
  تقويت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردي – ضد تهوع واستفراغ .
      
  عرق خارخاسک
  مدر قوي – رفع سنگ کليه ومثانه – کيسه صفرا- تصفيه خون.

  عرق خارشتر
  ضد عفونت مجاري ادراري – سنگ شکن – مدرقوي – ضد سياه سرفه.    

  عرق رازيانه
  معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسير ونقرس – ازدياد شير مادران .

  عرق زنيان    
  ضد نفخ معده – ضد ترشي معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتياد.    

  عرق زيره
  ضد چاقي – تصفيه کننده خون – ضد هيستري وتشنج – افزايش شير مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربي خون.    

  سرکه سيب    
  لاغر کننده – مکمل غذا

  عرق سنبل الطيب    
  خواب آور- مسکن – تقويت قلب – اشتها آور.

  عرق شاتره    
  ضد خارشهاي پوستي – صفرا بر- تقويت کبد – نشاط آور- ضد نفخ – اشتها آور.

  عرق شنبليله    
  ضد قند – تقويت قواي جنسي – نيرو بخش.
      
  عرق شيرين بيان    
  درمان قاطع زخم معده واثني عشر- ضد سرفه – صفرا بر.

  عرق شويد    
  ضد چربي خون – جهت پايين آوردن کلسترول – ازدياد شير مادران – درمان لاغري
      
  عرق کاسني    
  مفيد براي کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفيه کننده خون – کاهنده چربي .    

  عرق کيالک
  تصفيه کننده خون – جلوگيري ازعواقب سعت کلسترول – جلوگيري ازتنگ شدن رگها.

  عرق گزنه
  اثر قاطع دررفع بيماريهاي پوستي وجلدي – ضد چربي وقند خون – ضد خون ريزي – بازکننده عروق – مدر.    

  عرق گلبهار    
  مفيد براي لطافت پوست دست وصورت – مقوي معده

  عرق مريم گلي    
  ضد ديابت – ضد رماتيسم واسهال – ضد سينوزيت – ضد انگل – ضد نفخ .    

  عرق مخلصه
  ملين – مقوي – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوي مفيد براي ناراحتيهاي کمرو مفاصل عضلاني – تقويت معده .

  عرق مورد    

  ضد خون ريزي – قابض روده – درمان اسهال وبواسير- تقويت رشد مو- ضد آفت .    

  عرق نعنا    
  ضد دل درد – دلپيچه – ضد نفخ – بادشکن – تقويت کننده معده کودکان

  عرق يونجه
  چاق کننده – نيروبخش – معالج رعشه وناراحتي هاي عصبي – تصفيه خون – کاهش قند خون .