1. 1. ضدعفوني آب مصرفي و آب مورد لزوم براي واكسيناسيون
  2. ضدعفوني سيستم آبرساني در هنگام وقوع بيماري هاي همه گير قارچي و . . .
  3. شستشوي سالن و تجهيزات با آب ازن دار قبل از ضدعفوني با گاز ازن دار
  4. ضدعفوني تخم مرغ در اتاق گاز ازن يا آب ازن دار
  5. اتاقك ضدعفوني بازديدكنندگان و كاركنان مرغداري، جايگزيني مناسب براي حوضچه هاي ضدعفوني
  6. ضدعفوني اتاق هاي ستر و هچر
  7. ضدعفوني آخر دوره اي سالن و لوازم با گاز ازن در غلظت هاي بالا
  8. سيستم تصفيه و ضدعفوني هواي در حال گردش در سالن هاي مرغداري با گاز ازن
  9. حذف بوي آمونياک و انجام ميکروب زدايي و غبارگيري
  10. ضدعفوني انبار دانه و خوراک مرغ