1.  مسافرت به ساير كشورها
  مسافرت به كشورهاي شمال يا جنوب ايران(از جمله عربستان) مشكل خاصي ايجاد نمي نمايد اما در مسافرت به شرق يا غرب به دليل تغيير ساعات روز بايد مصرف انسولين و قرص در صورت لزوم تغيير يابد در صورتي كه اختلاف ساعت كشور مقصد با كشور خودمان كمتر از 4 ساعت باشد (از جمله سفر به كشورهاي همسايه، كشورهاي اروپائي مانند فرانسه، آلمان و …) نياز به تغيير خاصي نمي باشد.
  دقت كنيد كه در مسافرت به شرق روزها كوتاه تر شده و مقدار انسولين و كربوهيدرات مورد نياز كاهش مي يابد اما در مسافرت به غرب روز طولاني تر شده و ممكن است شما وعده غذاي اضافي و انسولين بيشتر نيازمند باشيد اغلب غذاهايي كه در هواپيما داده مي شود كافي است ولي بهتر است بيمار چند ميان وعده همراه داشته باشد تا در صورت تاخير زمان مصرف آن ها را مصرف نمايد.
  اگر بيمار تنظيم ساعت خود را تغيير ندهد بهتر مي تواند بفهمد كه آيا زمان صرف غذايش دير شده يا نه.
  مسافرت به شرق (مانند كشورهاي غرب آسيا، چين، ژاپن و …)
  الف ـ بيماري  كه يك بار در روز انسولين (صبحگاهي، شامگاهي) مصرف مي نمايد:
  اين بيمار در روز عزيمت دوز هميشگي را تزريق نمايد اما به علت كوتاهي روز نسبت به معمول در اولين بامدادي كه در مقصد به سر مي برد فقط دو سوم دوز قبلي را استفاده كند و بايد 10 ساعت پس از آن نيز قند خون بررسي شده و در صورتي كه قند خون بالاي 240 ميلي گرم در دسي ليتر باشد يك سوم باقي مانده انسولين را نيز تزريق نمايد. از دومين بامداد همان دوز هميشگي مصرف شود.

  ب ـ بيماري كه دو بار در روز انسولين (صبحگاهي، شامگاهي) مصرف مي كند:
  اين بيماري در اولين بامداد در مقصد دوسوم دوز انسولين صبحگاهي را مصرف كرده و هنگام غروب دوز شامگاهي را تزريق كند در صورتيكه شامگاه قندخون بالاي 240 ميلي گرم در دسي ليتر باشد يك سوم باقيمانده صبح را نيز بزند. در روز عزيمت و روز دوم سفر دو دوز معمول (صبحگاهي و شامگاهي) را مصرف كند.
  هنگام بازگشت از مسافرت بايد برنامه هايي را كه براي مسافرت به غرب توصيه مي‌شود اجرا نمايد.
  مسافرت به غرب (كشورهاي آمريكاي شمالي و جنوبي، كانادا، آمريكا، آرژانتين و …)

  الف) بيماراني كه يكبار در روز (صبحگاهي) انسولين تزريق مي‌نمايند :
  اين بيماران در روز عزيمت بايد دوز هميشگي را تزريق نمايند اما توجه به طولاني شدن روز نسبت به معمول 18 ساعت پس از دوز صبحگاهي قندخون خود را اندازه گيري نمايند. در صورتيكه بالاي 240 ميلي گرم در دسي ليتر باشد، يك سوم دوز صبحگاهي را مجدد تزريق نمايند. از نخستين بامداد در مقصد دوز معمول تزريق شود.

  ب) بيماري كه دوبار در روز انسولين (صبحگاهي، شامگاهي) مصرف مي‌كند:
  اين افراد نبايد تنظيم ساعت خود را تغيير دهند و با توجه به آن 12-10 ساعت بعد از آخرين تزريق در كشور، دوز دوم انسولين را تزريق نمايند. سپس 6 ساعت بعد قندخون را اندازه گيري نمده و در صورتي كه بالاتر از 240 ميلي گرم در دسي ليتر باشد يك سوم دوز صبحگاهي را استفاده كنند.
  به طور كلي بيماراني كه با انسولين كوتاه اثر (كريستال) تحت درمان و 3 بار يا بيشتر در روز دارند، بايد وعده هاي اصلي غذا را سر وقت ( هر 6-4 ساعت) مصرف و انسولين را قبل از غذا تزريق نمايند. بديهي است در مسافرت به شرق با كوتاه شدن روز يك وعده غذايي كم مي‌شود و در مسافرت به غرب يك وعده غذايي اضافه مي‌گردد كه متناسب با آن انسولين دريافت مي‌دارند.
  با توجه به اينكه استفاده از انسولين متوسط يا طولاني اثر به صورت دوز اضافي ممكن است باعث ايجاد افت قندخون گردد. بعضي از پزشكان نبديل اين نوع انسولين به انسولين كريستال را طي مسافرت توصيه مي‌كنند.
  به تمام بيماران ديابتي توصيه مي‌شود قبل از مسافرت در مورد جزئيات درمان با تيم پزشكي خود مشورت نمايند در صورتيكه بيمار دستگاه سنجش قند خون در اختيار نداشته باشد مي‌تواند از روش پيشنهادي زير استفاده كند:
  - در مسافرت به شرق انسولين تزريقي قبل از پرواز را كاهش دهد.
  - در مسافرت به غرب يك وعده غذاي اضافي + تزريق انسولين كريستال قبل از آن.
  در اغلب بيماران تحت درمان با قرصهاي خوراكي ضد ديابت مشكل عمده‌اي وجود ندارد. گاهي در مواردي كه روز طولاني‌تر شود ممكن است نيازمند قرص اضافي بوده ويا در موارد روزهاي كوتاه كاهش دوز مصرفي لازم شود بهر حال اگر در طي مسافرت دوز اضافي انسولين مصرف شود ويا از دسته دارويي سولفونيل اوره (مانند گلي بن كلاميد) يا كلروپروپاميد استفاده مي‌كنيد مراقب افت قند خون باشيد.
  با توجه به نكات ذكر شده بديهي است كه بايد قبل از شروع سفر به طور دقيق زمان پرواز، طول مدت پرواز و زمان رسيدن به مقصد را مطلع شده و بر طبق آن برنامه‌ريزي نمائيد براي تاخير احتمالي آمادگي داشته باشيد.آرامش خود را حفظ كنيد. طي مسافرت كنترل عالي مد نظر نيست. بلكه بيشتر مراقب افت قند خون باشيد.
  بعضي كشورها از جمله انگلستان،‌آمريكا و …ميزان قندخون را به جاي ميلي گرم در دسي ليتر بر حسب واحد ميلي مول در ليتر اندازه گيري مي نمايند بنابراين در صورت اندازه گيري قند خون در آن مناطق جهت تبديل به واحد ميلي گرم بر دسي ليتر كافي است عدد آن را در 18 ضرب نمائيد.