1.  از سالها قبل محققين بدنبال يافتن راهي براي جايگزين کردن سلولهاي بتاي تخريب شده در پانکراس (سلولهاي توليد کنند? انسولين) بوسيل? سيستم ايمني بدن فرد مبتلا به ديابت، با سلول هاي سالم، بوده اند. در حال حاضر بنظر مي رسد در آينده  نزديک روشهاي جديدي براي درمان ديابت ابداع خواهد شد.

  ديابت سالانه سبب مرگ تعداد زيادي از انسانها مي گردد. در سالهاي اخير، مرگ و مير بر اثر ديابت حتي از مرگ و مير به علت سرطان پستان و ايدز نيز بيشتر است.ديابت هفتمين عامل مرگ در آمريکا است و تنها در آمريکا تقريباً 200 هزار نفر را سالانه به کام مرگ مي کشاند.بر اساس تخمين انجمن ديابت آمريکا 16ميليون نفر يعني 9.5?  از جمعيت امريکا به ديابت مبتلا هستند.

  سالانه تقريباً 1300 نفر مبتلا به ديابت نوع ?تحت پيوند پانکراس قرار مي گيرند و بعد از يکسال بطور متوسط 83? از اين بيماران بدون هيچ علامتي مبني بر ابتلأ به ديابت و نياز به انسولين  به زندگي خود ادامه مي دهند. اگر چه پيوند پانکراس امکان پذير است اما براي جلوگيري از رد پيوند ، بيمار بايد در تمام مدت زندگي خود، داروهاي بسيار قوي تضعيف کننده سيستم ايمني مصرف کند و اين موضوع باعث مستعد شدن بيمار براي ابتلأ به ساير بيماريها مي گردد. در خيلي از بيمارستانها پيوند پانکراس تنها در صورتي انجام مي شود که بيمار نياز به پيوند کليه نيز داشته باشد و اين بدليل آنست که خطر ابتلاء به عفونتها بعلت مصرف داروهاي سرکوبگر سيستم ايمني، موضوع مهمتري نسبت به درمان ديابت است.

  در سالهاي اخير، پزشکان با تزريق سلولهاي پانکراس به بيماران (سلولهاي توليد کنند? انسولين و ساير هورمونها) تلاش کردند راهي براي بازسازي اين سلولها بيابند. اگر چه مصرف داروهاي استروئيدي سرکوبگر سيستم ايمني براي جلوگيري از رد پيوند سلولي، باعث افزايش تقاضاي متابوليکي انسولين و نهايتاً سبب خستگي سلولها براي توليد انسولين مي شود.

   اثر حذفي استروئيدها بروي سلولهاي پيوند شده بيشتر از ساير ارگانهاي پيوندي است بر اساس مطالعات انجام شده تنها 8? از پيوندهاي سلولهاي پانکراس در يک سال گذشته موفقيت آميز بوده است.

  آخرين تحقيق در زمين? پيوند سلولهاي پانکراس ( جزاير لانگرهانس) توسطJames Shapiro  و همکارانش در ادمونتن کانادا صورت گرفت. در اين روش از مقادير بيشتري سلول (از جزاير لانگرهانس در پانکراس ) استفاده شد و از داروهاي ديگري براي سرکوب کردن سيستم ايمني استفاده گرديد. در اين تحقيق هر هفت بيمار دريافت کنند? سلولهاي پانکراس بعد از گذشت يک سال از جراحي، بدون نياز به انسولين به زندگي خود ادامه مي دهند. موفقيت اين روش در ده مرکز علمي دنيا در حال تحقيق و بررسي است.

  در صورت تائيد نتايج روش محققين کانادايي باز هم نمي توان به استفاده از اين روش به عنوان درمان ديابت خشنود بود، زيرا دريافت بافت دهنده يعني سلولهاي لانگرهانس پانکراس از جسد صورت مي گيرد و در اين روش حداقل به دو جسد براي دريافت سلولهاي پانکراس نياز است همين موضوع از امکان انجام اين روش مي کاهد. از طرف ديگر سلولهايي که براي پيوند استفاده مي شوند بايد تازه باشند ( تا 8 ساعت بعد ازمرگ) و با سلولهاي فرد گيرنده تطابق ايمونولوژيکي داشته باشند از سوي ديگر ذخيره بافت دهنده امکان پذير نيست و انجام تمام تطابقات بطور همزمان کار بسيار سختي است در نتيجه صف انتظار براي اين عمل بسيار طولاني خواهد بود، بخصوص چنانچه اين روش تاييد شود، متقاضيان آن بسيار زياد خواهند شد.