1. سرشاخه گلدار يا برگ گياه علف چاي (هوفاريقون/Hypericumperforatum): بصورت پماد در موضع استعمال شود. داروي آرام کننده و خنک کننده پوست سوخته در اثر آتش يا آفتاب زدگي روغن زيتون (Olea europea): در موضع سوختگي يا آفتاب زدگي ماليده شود. اين دارو علاوه بر اين در مورد مارگزيدگي و گزش حشرات و همچنين درمان استسقا و آب آوردن نسوج بصورت موضعي مورد استعمال قرار مي گيرد. دارو جهت معالجه سوختگي هاي ساده پياز (Allium cepa): پياز را له کرده روي موضع قرار دهيد.