1. چشم‌هاي ورم ‌کرده
  گونه‌هاي پف ‌آلوده
  دست‌هاي متورم
  موهاي ظريف
  پوست خشک
  ابهام ذهني
  احساس سستي بدن